En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet i de flesta typer av byggnader. Kontrollen görs för att se så att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa bra inomhusmiljö.

Det är lag på att vissa byggnader ska utföra en OVK. Alla regler hittar du i plan- och bygglagstiftningen. Där står bla. att det är fastighetsägarens uppgift att se till så att en kontroll genomförs av en certifierad funktionskontrollant. Funktionskontrollanter är inte svårt att hitta eftersom företag som till exempel ÅF och Kiwa har sådana konsulter. I lagstiftningen beskrivs även att kontrollen ska genomföras inom specifika intervall beroende på vad för sorts byggnad det handlar om och vad för sorts ventilationssystem byggnaden använder. På Boverket finns en tabell som beskriver intervallen väldigt bra.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, vårdlokaler, skolor och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus och kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader eller liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader eller liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Typer av ventilationssystem

  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
  • S-ventilation = självdragsventilation

Hur går en funktionskontroll till?

Vid varje funktionskontroll ska ventilationssystemet kontrolleras så att det fungerar och att det inte finns några föroreningar i det som kan spridas i byggnaden. Det ska också kontrolleras så att skötselanvisningar och instruktioner finns lätt tillgängliga.

Vid den första funktionskontrollen ska det dessutom kontrolleras att egenskaperna och funktionerna stämmer överensstämmer med gällande föreskrifterna hos ventilationssystemet.

Vid återkommande funktionskontroller ska det kontrolleras så att egenskaperna och funktionerna i huvudsak stämmer överens med ventilationssystemets föreskrifter som gällde då systems sattes i bruk. Funktionskontrollanten ska även undersöka om några åtgärder kan vidtas för att förbättra energianvändningen hos systemet. Om åtgärderna ska vidtas eller inte bestämmer ägaren av byggnaden.